ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบเรียนความรู้เรื่องเมืองไทยตอนประวัติกรของไทย(สำหรับชั้นประถมปีที่ 4-6)

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 32,313,600ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ประวัติการของไทยเป็นวิชาสำคัญแผนกหนึ่งในวิชาสามัญเบื้องต้นเพราะวิชานี้เป็นบันไดที่จะก้าวขึ้นสู่การเรียนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ชั้นสูงไต่อไป ถ้าหากผู้สอนประกอบเรื่องและจัดเรื่องให้เหมาะแก่ขั้น และรู้จักใช้วิธีสอนให้ถูกทางแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากซึ่งทำให้เด็กได้ใช้ความพินิจพิเคราะห์ความคิดคำนึงด้วย ในเวลานี้แบบเรียนที่จะใช้สอนนักเรียนโดยมากมักกระจัดกระจาย อยู่ในที่ต่างๆ เมื่อครูจะสอนก็ต้องค้นคว้าจากหนังสือต่างๆ เช่นภูมิศาสตร์และพงศวดารอีกหลายเล่มมาเป็นเครื่องประกอบเป็นการเสียเวลามากอยู่ ข้าพเจ้าจึงได้ลองรวบรวมขึ้นเพื่อหวังให้ความสะดวกแก่ผู้ต้องการถึงกระนั้นก็ดีข้าพเจ้าก็มิได้อวดอ้างว่าหนังสือเล่มนี้ถูกต้องดีแล้วการรวบรวมตำราซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั้นย่อมเป็นการลำบาก เพราะต้องค้นคว้าและสอบสวนไหลย่างการบกพร่องก็ต้องมีเป็นธรรมดา โดยอาศัยที่ท่านผู้มีความรู้ได้ตรวจแก้ไขกลั่นกรองเป็นลำดับมาหลายฉันถึงหากจะบกพร่องบ้างก็คงมีเป็นส่วนน้อย และถ้ามีข้อบกพร่องในหนังสือนี้ไซร้ เพราะข้าพเจ้าหวังว่าท่านทั้งหลายคงให้อภัย และให้คำทักท้วงเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นสำหรับประโยชน์ต่อไปภายหน้าฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ในที่นี้ด้วย             ในการพิมพ์ครั้งที่สองก่อนขออนุญาตกระทรวง ได้ตรวจดูหัวข้อตามหลักสูตรใหม่ก็ตรงกับที่เรียบเรียงไว้แล้วเป็นส่วนมากจึงเพิ่มเติมเฉพาะที่ยังขาดอยู่เท่านั้น จัดเป็นตอนหนึ่งของวิชาความรู้เรื่องเมืองไทยชั้นประถมศึกษา (แผนกประวัติศาสตร์) เหมาะแก่ชั้นประถมศึกษาปีที่๔-๖