ข้อมูล eBook

ชื่อ: English essentials for thai students

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 21,795,100ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือ English essential for Thai Students นี้รองศาสตราจารย์กมลการเกษไสว อ.บ.ป.ม.(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)Ed.E(Harvard University)  Ed. D ( Columbia University )รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2503 ของกระทรวงศึกษาธิการเหมาะสำหรับนักเรียนใช้ในชั้นมัธยมศึกษา 4-5 หรือผู้ที่ต้องการสมัครสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาต่อในขั้นอุดมศึกษาเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษใหม่ตำราที่เหมาะกับนักเรียนไทยยังมีอยู่น้อยผู้สอนจำต้องเสาะแสวงหาคู่มือช่วยสอนตามที่ต่างๆเป็นการเสียเวลามากผู้เขียนจึงพยายามรวบรวมข้อปลีกย่อยต่างๆตรงตามหลักสูตรใหม่ครบบริบูรณ์เพื่อช่วยประหยัดเวลาผู้สอนและช่วยผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในไวยากรณ์อังกฤษเข้าใจลักษณะของภาษาอังกฤษตลอดจนใช้ความรู้เกี่ยวกับบันวรรณคดีอังกฤษและประวัติชีวะบุคคลสำคัญบางคนความเป็นพื้นฐานในทางภาษาสามารถติดต่อสนทนากับบุคคลที่พูดภาษาอังกฤษได้บ้างหลักสูตรภาษาอังกฤษและความมุ่งหมายที่ยึดเป็นแนวในการเขียนหนังสือเล่มนี้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
24/11/2020 - 00:34
29/05/2020 - 00:44
02/05/2020 - 00:44
19/07/2019 - 00:44