ข้อมูล eBook

ชื่อ: Sentence study คู่มือการแต่งภาษาอังกฤษ

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 82,579,700ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือตำราเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ แผนกจบหลักสูตร์หรือ แผนกสามปีของ โรงเรียนกรุงเทฯ อังกฤษศึกษา ซึ่งได้มีผู้ถามซื้อเสมอ ๆ เปนจำนวนมากมายหลายท่านด้วยกันนั้น ทางโรงเรียนสงวนไว้สำหรับจ่ายให้ฉะเพาะแก่นักเรียนที่เรียนทางไปรษณีย์ของโรงเรียน ไม่ยอมจำหน่ายให้แก่คนนอกซ่งมิใช่เปนนักเรียนของโรงเรียน เนื่องจากเหตุนี้เอง ข้าพเจ้าจึงได้ถูกขอร้องให้เรียบเรียบตำราเรียนภาษาอังกฤษขึ้นอีกต่างหากสำหรับจำหน่ายแก่ผู้สนใจในวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป เพื่อปฏิบัติตามขอร้อง ข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงตำราเล่มนี้ขึ้นเรียกว่า Sentence Study.

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
29/05/2022 - 00:27
15/02/2022 - 00:44
06/01/2022 - 00:44
25/01/2021 - 00:22
15/01/2021 - 00:10