ข้อมูล eBook

ชื่อ: หนังสืออ่านภูมิศาสตร์เรื่องอุตสาหกรรมภายในประเทศสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 101,290,000ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสืออุตสาหกรรมทั่วไป  ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสืออ่าน เผยแพร่ความรู้ทั่วไป สําหรับชั้นมัธยมปีที่ ๓   และโรงเรียนอาชีพชั้นกลาง และหนังสืออุตสาหกรรมภายในประเทศ ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อประโยชน์ในทํานองเดียวกัน  สําหรับชั้นประถมปีที่ ๔ และโรงเรียนอาชีพชั้นต้นนั้น  กองตํารา (เดิม) ได้คัดหัวข้อเรื่องออกจากวิชาวิทยาการ ในประมวลศึกษาพิเศษ ภาค ๑ ตอนที่ ๑ ประมวลการสอนชั้นประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๐  แล้วขยายเรื่องค้นคว้าให้ละเอียดเหมาะสมกับวัยเด็ก ที่จริงรายชื่อในหมวดวิทยาการที่ใช้สอนกันอยู่ทุกวันนี้  เป็นวิชาของชั้นประถมเดิมเมื่อ ๒๐ ปีก่อน ซึ่ง ขณะนั้นไม่มีวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งนั้นมีชั้นมูลสําหรับเด็กเล็ก ๆ ตรงกับชั้นประถมในปัจจุบัน วิชาซึ่งเหมาะแก่ชั้นประถมสมัยนั้น  จึงควรจะเหมาะสมกับชั้นมัธยมต้นสมัยนี้มากกว่า กองตํารา (เดิม) จึงได้แยกออกให้เป็นหนังสืออ่านสําหรับตัวประโยคประถม ๑ เล่ม และตัวประโยคมัธยมต้น ๑ เล่ม ส่วนวิชาที่จะแทนวิชาวิทยาการ ของประโยคประถม กองตํารา (เดิม) เห็นว่าควรนําธรรมชาติวิทยาเข้ามาสอน เพื่อประสานความรู้เด็กจากสิ่งแวดล้อมให้เข้าแนวกับวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ที่จะได้เรียนในประโยคมัธยมต้นและมัธยมปลาย จึงเรียบเรียงหนังสือธรรมชาติวิทยาขึ้น ๔ เล่ม  สําหรับชั้นประถมปีที่ ๑  ประถมปีที่ ๒  ประถมปีที่ ๓  และประถมปีที่ ๔ เพื่อแทนเรื่องวิทยาการทั้ง  ๔  ชั้นนั้น และจะเสร็จทันใช้ในปีการศึกษา ๒๔๘๖   ดังนั้นเมื่อหนังสือชุดนี้มีเรียนครบแล้ว หนังสืออุตสาหกรรม ทั้งสองเล่มจึงเป็นหนังสืออ่านเพิ่มความรู้ให้แก่เด็กต่อไป