ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พระร่วง

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 92,442,900ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ในการพิมพ์แบบเรียนพระร่วงครั้งที่ 17 นี้กรมวิชาการพิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะทำคำอธิบายเกี่ยวกับแบบเรียนเล่มนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของนักเรียนจึงได้มอบให้ นางเริ่มจิต บุณโยบล เป็นผู้ทำคำอธิบายประกอบ และขอให้ขุนวิรุฬจรรยา เป็นผู้ตรวจแก้ไขให้เรียบร้อยดังปรากฏในฉบับพิมพ์ครั้งนี้ กรมวิชาการหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูผู้สอนสมความมุ่งหมาย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
29/03/2021 - 00:12
09/09/2018 - 00:44
18/08/2018 - 00:44