ข้อมูล eBook

ชื่อ: หัวข้อหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ชั้นมัธยมปีที่ 1

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 24,416,500ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

เนื่องด้วยปีพ.ศ. 2480 ข้าพเจ้าต้องทำหน้าที่สอนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชั้นมัธยมต้นจำเป็นต้องเตรียมการสอนเพราะสิ้นปีการเตรียมการสอนเป็นผลสำเร็จเต็มจำนวนที่หลักสูตรกำหนดไว้ข้าพเจ้าคิดว่าหากรวบรวมแก้ไขพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มแล้วอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่มีหน้าที่สอนวิชาประเภทนี้และต่อนักเรียนบ้าง ทั้งเพื่อจะให้ติดต่อกับหนังสือหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชั้นประถมปีที่ 3 และที่ 4 ที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมพิมพ์ขึ้นแล้วนั้นด้วยจึงตกลงใจจะรวบรวมพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มให้ชื่อว่าหัวข้อหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมชั้นมัธยมปีที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 รวม 3 เล่ม เล่ม หนึ่งๆ   แบ่งออกเป็น 2 ภาคคือภาคหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมมีคำถามตัวอย่างท้ายบททุกๆบท การรวบรวมและจัดให้ตรงตามประมวลทุกๆข้อและอธิบายผลอธิบายของข้อนั้นนั้นอย่างไงก็เพื่อให้เหมาะและสะดวกต่อการจำอายุและความสามารถของนักเรียนในชั้นนี้ที่จะเข้าใจได้เท่านั้นส่วนวิธีการแห่งการสอนที่จะให้พิสดารยิ่งขึ้นนั้นขอให้เป็นภาระของ ท่านผู้มีหน้าที่อบรมวิชาประเภทนี้โดยเฉพาะอะนึ่งในการรวบรวมแม้จะพยายามค้นคว้าหามาด้วยความระมัดระวังเพียงไรก็ตามข้อบกพร่องต่างๆย่อมมีอยู่เป็นธรรมดาจึงหวังว่าคงจะได้รับอภัยและความกรุณาจากท่านที่จะจัดเตือนข้อบกพร่องนั้นนั้นด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
01/12/2018 - 00:44