ข้อมูล eBook

ชื่อ: หนังสือสอนอ่านจิตกระวีนิพนธ์ กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 14,127,400ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือกรมศึกษาธิการได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสืออ่านประกอบประโยชน์แก่การศึกษาทางหนึ่ง มีหลายเรื่องในพวกเดียวกันจัดเป็น สำหรับหนึ่งให้ชื่อว่าหนังสือสอนอ่านจินตกวี เป็นหนังสือที่ท่านจินตกวีแต่เก่าก่อนได้ร้อยกรองไว้ด้วยถ้อยคำอันไพเราะได้เลือกที่โวหารและวิธีประพันธ์แปลกๆคัดตัดตอนมาพิมพ์ขึ้นเฉพาะเป็นเล่มเล็กๆเพื่อให้เบาราคาแก่นักเรียนที่จะซื้อหาไปเล่าเรียนและได้ตั้งใจ ตรวจอักษรและวรรคตอน โดยกวดขันอาจารย์จะใช้สำหรับให้นักเรียนหัดอ่านก็ได้ใช้เรียน  ได้บอกให้เขียนหรือเลือกใช้เป็นแบบฝึกหัดไวยากรณ์ฝึกหัดการย่อความเรียงความในการแต่งหนังสือก็ได้ทั้งจะได้เป็นเครื่องบำรุงความรู้ให้เจริญกว้างขวางคือเมื่อมีหนังสืออ่านหนังสือเรียนมากอย่างหนังนักเรียนก็จำต้องได้เห็นมากได้ยินมากไปตั้งแต่เวลาเล่าเรียน แต่ให้ผู้ใช้ ถือเอาเป็นแบบเรียนแต่เฉพาะฉบับที่กรมศึกษาธิการได้จัดพิมพ์ขึ้นเพราะเจ้าพนักงานต้องตรวจแก้ใบพิมพ์เสมอทุกๆคราวที่จะสั่งให้พิมพ์จึงจะยอมให้เป็นฉบับสำหรับเล่าเรียนห้ามมิให้นักเรียนทั้งหลายใช้หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งไม่ได้พิมพ์ด้วยคำสั่งของกรมศึกษาธิการอันกรมศึกษาธิการไม่ได้รับรองว่าถูกต้องนั้นเป็นฉบับเดือนเป็นอันขาด

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
11/03/2021 - 00:26