ข้อมูล eBook

ชื่อ: วิชาเคมี ภาคต้น อนินทรียเคมี

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 54,006,000ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ข้าพเจ้าเริ่มศึกษาวิชานี้มาตั้งแต่พ.ศ.2465 และคงปฏิบัติงานในแผนกนี้ตลอดมาจนบัดนี้ได้เคยเป็นครูสอนวิชานี้แก่โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้นโรงเรียนนายเรือโรงเรียนราษฎร์วิทยสภาโรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกลแผนกกลางวันและกลางคืนโรงเรียนบุญมีวิทยา ฯลฯ  เป็นเวลานานปีรู้สึกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ทำความเข้าใจให้แก่ผู้ศึกษาได้ยากมากผู้ที่รู้งูๆปลาๆ  เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็จะอึดอัดตลอดเวลาผลสุดท้ายก็ใช้วิธีท่องๆจำๆ อย่างขอไปทีข้าพเจ้าได้พยายามค้นคว้าหาหลักเกณฑ์ต่างๆที่ผู้ศึกษาจะ ไม่ต้องท่องจำมากนักได้เขียนไว้ตามแนวหลักสูตรชั้นม.8 ของกระทรวงธรรมการพอเหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมตอนปลายและสูงกว่านั้นบ้างเล็กน้อยเหมาะสำหรับผู้ที่จะเข้าสมัครสอบโรงเรียนนายเรือโรงเรียนเทคนิคนายร้อยทหารบกและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นตอนๆ เพื่อให้ผู้ศึกษาเลือกได้ตามชอบใจถ้าท่านได้อ่านตำรานี้ด้วยความพินิจพิเคราะห์ท่านจะศึกษาวิชานี้ด้วยตนเองได้ขออุทิศผลแห่งความสำเร็จของตำรานี้แด่ Dr. G.Bossoni Ph. D และ Dr.A. CmentexPh.Dอาจารย์ผู้มีพระคุณและขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือด้วยทุกคน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
20/12/2021 - 00:44