ข้อมูล eBook

ชื่อ: บทอาขยานภาษาอังกฤษ เรื่อง The Village Blacksmith และ The Pied Piper of Hamelin

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 21,401,900ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

บทประพันธ์เรื่อง The village Blacksmith ของ Henry Wadsworth Longfellow และเรื่อง The Pied Piper of Hamelin ของ Robert Browning ซึ่งใช้เป็นบทอาขยานสำหรับชั้นฝึกหัดครูประถมนี้ กรมสามัญศึกษาได้มอบให้นางสาวละเมียด ลิมอักษร อ..,.. อาจารย์โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เป็นผู้จัดทำคำอธิบายประกอบขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ครูถือเป็นแนวทางว่าในการสอนบทอาขยานแก่นักเรียนนั้น ครูควรจะค้นคว้าหาเรื่องราวที่เกี่ยวแก่บทอาขยานนั้นๆ มาประกอบการสอนนักเรียนด้วย เป็นต้นว่าประวัติผู้ประพันธ์เนื้อเรื่องโดยย่อ คติของเรื่อง ลักษณะคำประพันธ์ แบบฝึกหัด คำศัพท์ เฉพาะเรื่อง The Pied Piper of Hamelin ได้กำหนดให้เรียนเพียง 6 บทเศษเท่านั้น แต่เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาด้วยตนเอง จึงได้จัดพิมพ์ไว้จนจบเรื่อง กรมสามัญศึกษาขอขอบคุณนางสาวละเมียด ลิมอักษร ไว้ ณ ที่นี้ด้วย.