ข้อมูล eBook

ชื่อ: The haunted house หนังสืออ่านประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 26,087,700ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสืออ่านประกอบวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง The Haunted House นี้ กรมวิชาการได้มอบหมายให้ ม.ร.ว.สุประภาดา เกษมสันต์ เป็นผู้เรียบเรียงขึ้น และ Miss Charlotte A. Reid แห่งหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมวิสามัญศึกษา เป็นผู้ตรวจ เพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กรมวิชาการหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาในชั้นนี้ตามสมควร

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
05/05/2022 - 00:44
01/05/2020 - 00:44