ข้อมูล eBook

ชื่อ: english spoken and written หลักสนทนาและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนโดยตนเอง เล่ม 8

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 16,552,200ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ภาษาที่พูดหรือเขียน ต้องอาศัยถ้อยคำต่าง ๆ กล่าวคือ เรานำถ้อยคำต่าง ๆ มาประกอบเป็นวลี คือ เป็น Phrase และเป็นประโยคหรือ Sentence ขึ้น. หรือถ้อยคำ หรือ Words มีอยู่ด้วยกันมากมายนับตั้งพัน ๆ แต่หน้าที่ของถ้อยคำที่จะกระทำใน Sentence คงมีอยู่เพียง ๗ หน้าที่; ดังนี้,  เราจึงแบ่งแยกถ้อยคำออกจัดเปนชนิดหรือหมวดหมู่ขึ้นรวมทั้งสิ้น ๗ ชนิด เรียกว่า Parts of Speech ซึ่งมีควาหมายที่ใช้กัน. Part of Speech ทั้ง ๗ ท่านได้เห็นแล้ว คือ Noun, Pronoun, Adjective, Vert, Adverb, Preprosition, Conjunction Interjection.

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
12/04/2022 - 00:44
31/05/2021 - 00:09
10/05/2021 - 00:21
14/01/2019 - 00:44
16/09/2018 - 00:44
21/05/2018 - 00:44