ข้อมูล eBook

ชื่อ: English spoken and written หลักสนทนาและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนโดยตนเอง เล่ม 4

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 16,355,600ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ท่านได้เรียนเรื่อง Verb แล้ว เพื่อให้ท่านเข้าใจเรื่อง Verb ดีขึ้น ท่านจึงต้องเรียนเรื่อง Tense. Verb oบว่าเปนกระดูสันหลังของประโยคและเป็นการจำเปนที่สุดที่ท่านจะรู้เรื่อง Verb และ Tense  อย่างละเอียด. Tense (เต๊นส์) เปนคำที่ใช้เพื่อแสดงว่ากิริยาที่กระทำ กิริยาที่ถูกกระทำ หรือ กิริยาที่เปนนั้น บังเกิดขึ้นเวลาใด? ภาษาอังกฤษกิริยาหรือ Verb เปนคำสำคัญที่สุดในประโยค เพราะเปนคำที่จะทำให้ประโยคมีใจความขึ้น ถ้อยคำใด ๆ ถ้าจำนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน แม้ว่าจะยืดยาวสักเท่าใดก็ตาม ถ้าขาด Verb หือกิริยาเสียแล้ว ถ้อยคำเหล่านั้นจะไม่ก่อเกิดใจความอันสมบูรณ์ขึ้นเลย. Verb เป็นคำที่แสดงถึงกิริยาหรือกิจการ กระทำ, กิจการถูกกระทำหรือรับกระทำกิจการที่เป็นอยู่. ในภาษาไทย การใช้กิริยา ไม่สู้จะพิสดารนัด แต่ในภาษาอังกฤษเคร่งครัดมาก ย่อมจำแนกออกไปเปนส่วนต่าง ๆ ผันแปลงไปตามกาลและเวลา อยู่ภายในบังคับของ Noun หรือ Pronoun ซึ่งทำหน้าที่เปนผู้กระทำ ผู้ถูกกระทำ หรือ ผู้เปน  ซึ่งในภาษาไทยเข้าใขว่าเป็น ประธาน”, แต่เรียกตามภาษาอังกฤษว่า Subject (ซับ เจย็กต์).

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
17/04/2023 - 00:44
03/12/2021 - 00:44
25/01/2021 - 00:22
25/01/2021 - 00:22
17/01/2021 - 00:29
09/04/2019 - 00:44
12/11/2018 - 00:44
24/09/2018 - 00:44
19/09/2018 - 00:44
14/08/2018 - 00:44