ข้อมูล eBook

ชื่อ: การฝีมือชั้นประถมปีที่ 3 ชาย

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 26,382,600ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ในการที่ข้าพเจ้าได้คิดรวบรวมช่วยกันจัดทําหนังสือการฝีมือชั้นประถมขึ้นนี้ ก็โดยเหตุที่ว่ายังหามีหนังสือประเภทนี้โดยฉะเพาะไม่ แต่ถึงหากจะมีบ้างบางเล่มก็หามีครบตามประมวลการสอนที่กำหนดให้สอนไว้ไม่ ดังนี้จึงเป็นการลำบาก แก่โรงเรียนที่ไม่มีครูประเภทนี้สอน โดยฉะเพาะอาทิเช่น ร.ร. ประชาบาล  ร.ร. ราษฎร์ เป็นต้น เพื่อช่วยเพื่อนครูและนักเรียนที่จะได้ไม่จำต้องเสียเวลาไปเที่ยวค้นคว้าหามาสอนและเรียน ข้าพเจ้าทั้งสองจึงได้ช่วยกันค้นคว้ารวบรวมทำขึ้น ดังนั้นจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์ ให้แก่เพื่อนครู และนักเรียนบ้างตามสมควร

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
05/06/2022 - 00:22
11/07/2021 - 00:19
23/10/2018 - 00:44