ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบเรียนภาษาไทย เล่ม 5 ชั้นประถมปีที่ 7

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 155,063,000ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่าหนังสืออ่านภาษาไทยที่ใช้ในชั้นต่างๆขณะนี้สมควรจะได้มีการคัดเลือกแก้ไขปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับกาลสมัย และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือเรียนต่อไป จึงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการปรับปรุงหนังสืออ่านภาษาไทยขึ้นคณะหนึ่ง สำหรับแบบเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมปีที่สามนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้นายนิรันดร์ นวมารค เป็นผู้จัดทำโดยมีบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ช่วยคือ ๑. นางสาวมาลัย ทับทิมทอง ๒. นางสาววลัยรัตน์ อติแพทย์ ๓.นางสาวทวีพร เจนพนัส เมื่อผู้รับมอบหมายได้จัดทำต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยจึงได้ส่งให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
10/07/2022 - 00:13
17/10/2021 - 00:21
14/04/2021 - 00:10
20/09/2018 - 00:44