ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกมส์ลูกเสือ 234 เกมส์ 235 SCOT GAME

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 36,737,300ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

กิจการลูกเสือกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อต้องการจัดฝึกอบรมให้อนุชนได้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้นในวิชาลูกเสือจึงพยายามโน้มน้าวจิตใจเด็กให้เกิดความสนใจอยากเรียนเมื่อเป็นเช่นนี้การสอนวิชาลูกเสือจึงต้องหาสิ่งใดมากระตุ้นเราให้ลูกสาวเกิดความต้องการฉะนั้นการฝึกอบรมลูกเสือแผนใหม่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกให้ลูกเสือได้เล่น การผจญภัยโดยมีวิชาความรู้รวมอยู่ด้วยให้ลูกเสือเกิดความสนุกแต่การเล่นต่างๆนั้นจะต้องมีระเบียบวินัย เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมเกมการเล่นต่างๆสำหรับมาใช้กับลูกเสือทั้งสามประเภท คือลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือวิสามัญแต่ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องเลือกนำมาใช้ให้เหมาะสมกับวัยและรุ่นของลูกเสือนั้นๆ ด้วย ในการรวบรวมทั้งนี้หากจะเกิดประโยชน์ขึ้นข้าพเจ้าขอน้อมให้เป็นกุศลจิตแดกพระคุณของครูอาจารย์แมนมีข้อบกพร่องประการใดข้าพเจ้าขอรับเพื่อแก้ไขต่อไปโดยทุกประการ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
29/08/2022 - 00:18
19/01/2021 - 00:06
03/04/2019 - 00:44
04/11/2018 - 00:44
05/08/2018 - 00:44