ข้อมูล eBook

ชื่อ: แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แบบเรียนชุดพุทธศาสนา ชั้นมัธยมปีที่ 5

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 60,035,400ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือชุดพุทธศาสนามัธยมปีที่ ๔,๕ และ๖ ซึ่งนายเอื้อ บุษปะเกศ หงสกุล เรียบเรียงเป็นหนังสือที่ชนะการประกวดในการประกวดแบบเรียนครั้งที่๗ พ.ศ. ๒๔๙๕ กรมวิชาการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใช้พุทธศาสนา มัธยมปีที่๕ เป็นแบบเรียนสำหรับชั้นมัธยมวิสามัญปีที่๕ จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยผู้เรียบเรียงได้มอบลิขสิทธิ์หนังสือชุดนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กรมวิชาการได้จัดให้มีการประกวดแบบเรียนครั้งที่๗ ขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๔๙๕ และได้คัดเลือกหนังสือชุดพุทธศาสนามัธยมปีที่ ๔,๕และ๖ ซึ่งนายเอื้อ บุษปะเกศ หงสกุลเรียบเรียงเป็นแบบเรียนสำหรับชั้นมัธยมวิสามัญปีที่ ๔,๕และ๖ ผู้เรียบเรียงได้มอบลิขสิทธิ์หนังสือชุดนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้พิมพ์ขึ้นใช้เป็นแบบเรียนเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์๒๔๙๗

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
25/09/2021 - 00:16
17/06/2020 - 00:44