ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 5

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 97,030,400ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือแบบเรียน ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ชุดนี้ทางสำนักงานได้จัดพิมพ์จำหน่ายแพร่หลายมาหลายปีแล้ว  บัดนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลายพ..2503แทนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น...2493หลักสูตรพิเศษมัธยมศึกษา...2495และหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นแผนกต่างๆขึ้นใช้ ตามเงื่อนไขและเวลาดังปรากฏตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 405/2503แล้วนั้นตามหลักสูตรใหม่นี้โดยเฉพาะวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ได้กำหนดหัวข้อและแนวการสอนผิดแผกแตกต่างจากหลักสูตรเดิมไปบ้างทางสำนักงานจึงได้จัดการปรับปรุงแก้ไขหนังสือชุดนี้ให้มีข้อความตรงตามหลักสูตรใหม่ทุกสิ่งทุกประการ จึงหวังว่าหนังสือชุดนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูผู้สอนตามสมควร

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
01/07/2019 - 00:44