เนื้อหา

แปลประโยคต่อประโยค-หน้าต่อหน้า

แทรกศัพท์และสำนวนอังกฤษ

ข้อสอบและแบบฝึกหักทบทวน

เฉลยข้อสอบและแบบฝึกหัด